KHAYYAM ELECTRONIC CO WLL
NR DANA CENTRE
P.O10095
44414707,55500340
44414606
AHMED ABDULLATIF ZAINEL, MNGR
8.30AM-10.30PM

Contact Khayyam Electronic Co Wll